کاربر گرامی برای استفاده از تمامی امکانات سلامت‌یار در سامانه ثبت نام کنید.

# آنچه پيرامون آندوسكوپي بايد بدانيد

اندوسکوپى فوقانىEsophagogastroduodenoscopy,

EGD


شامل معاینه از طریق اوروفارنکس، مرى، معده وپروگزیمال دئودنوم و انجام اقدامات تشــخیصى و درمانى در صورت لزوم مىباشــد.البته در رابطه با معاینه اوروفارنکس اگر چه امکان مشــاهده و بررســى این نواحى وجود دارد ولى این کار روتین نبوده و معاینه این قســمت ها نیازمند دید مستقیم با بکارگیرى لارنگوسکوپ است.

EGD امــروزه به عنوان ابزار اولیه در بررســى مــرى، معده و دئودنوم در موارد زیر به کار مىرود: 1. بررسىهاى تشخیصى در موارد وجود علامتهاى خاص )دیسفاژى،

سوزش سردل، سوءهاضمه، بىاشتهایى، کاهش وزن، هماتمز، آنمى( 2. مشخصکردن وضعیت یک بیمارى شناخته شده )واریس، مرىبارت( 3. بــراى گرفتــن نمونههاى تشــخیصى )مثل بیوپســى دنودئوم براى

تشخیص بیمارىهاى سوءجذب( 4. موارد غربالگرى بدخیمى و پیشبدخیمى در بیماران با ریسک بالاى

ایجاد نئوپلازى )سندرم پولیپوزیس خانوادگى FAP( 5. اقدامات درمانى )هموســتاز، دیلاتاسیون، پولیپکتومى، خروج جسم

خارجى، تعبیه لوله گاستروستومى(.)1( 

در جاده قلب سلامت حرکت کنید

تنفس اشتباه باعث مرگ و میر می‌شود

معجزه مصرف یک قرص ویتامین D در روز

وسواس بیماری است؟

باورهای نادرست بیماری های روحی و روانی

روغن های مفید کدامند

Red Bull‌های تایلندی مورد تایید وزارت بهداشت نیست

برای ثابت نگه داشتن و یا کاهش وزن میان وعده را باید خورد یا حذف کرد؟

آیا میزان فشارخون را میدانید و به آن توجه می کنید؟

شگردهای دکتر آز برای جبران پرخوری

ارسال بازخورد

captcha
کد را در فیلد وارد کنید:
بازخورد